МОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН 2019 ОНЫ VIII САРЫН ЭВЕНТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ МЭДЭЭ

МОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН 2019 ОНЫ VIII САРЫН ЭВЕНТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ МЭДЭЭ