2019 оны эхний 1 сарын байдлаар Монгол Улсад 23,951 жуулчин ирсэн байна.

2019 оны эхний 1 сарын байдлаар Монгол Улсад 23,951 жуулчин ирсэн байна.

2019 оны эхний 1 сарын байдлаар Монгол Улсад 23,951 жуулчин ирсэн байна. Мэдээллийн эх сурвалж БОАЖЯ-АЖБЗГ


Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again