Монгол Улсад ирсэн жуулчдын тоо анх удаа 500.000 хүрлээ

Монгол Улсад ирсэн жуулчдын тоо анх удаа 500.000 хүрлээ

2018 оны эхний 11 сарын байрлаар 501,482 жуулчин хүлээн авсан статистик тоон мэдээлэл гарсан байна.
Эх сурвалж: БОАЖЯам, Хил хамгаалах ерөнхий газар

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again