2018 оны эхний 6 болон 7 сарын байдлаар Монгол Улсад ирсэн жуулчдын тоон мэдээлэл